Kontakt

              Gisat

Hlavní řešitel                                                         

Botanický ústav AV ČR v.v.i.
Odd. GIS a Dálkového Průzkumu Země
Zámek 1
25243 Průhonice
Jana Müllerová
tel: +420 271015207
e-mail: jana.mullerova@ibot.cas.cz

Partneři

Letecký ústav VUT Brno
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2
616 69 Brno
Petr Dvořák
e-mail: dvorak.p@fme.vutbr.cz

GISAT, s.r.o.
Milady Horákové 57
170 00 Praha 7
Tomáš Bartaloš
e-mail: tomas.bartalos@gisat.cz